Search Result of "มูลสุกร"

About 67 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้สกัดมูลสุกร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการ"ศึกษาปริมาณ E.coli,Lacid bacteria และ Salmonella ในน้ำสกัดมูลสุกร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, Imgนางสาวนงพงา นามแสน

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

หัวเรื่อง:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

Img

ที่มา:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

หัวเรื่อง:ผลของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันในสุกร

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลการใช้โปรไบโอติกที่คัดเลือกจากมูลสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนายไพฑูรย์ มูลจิตร

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:87 5 ปุ๋ยสกัดน้ำหมักมูลสุกร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 87 5 ปุ๋ยสกัดน้ำหมักมูลสุกร
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: KNPkQf5IMBY
Updated: 2012-11-19T02:10:00.000Z
Duration: 1167 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:89 4 การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 89 4 การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: fzyG0rB5L2Y
Updated: 2012-11-25T07:18:33.000Z
Duration: 1425 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:85 9 ปุ๋ยจากน้ำหมักมูลสุกร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 85 9 ปุ๋ยจากน้ำหมักมูลสุกร
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: tY2drALdE3w
Updated: 2012-11-18T22:08:53.000Z
Duration: 1179 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:มูลสุกรในนาข้าว(การใช้ประโยชน์)

วิทยากร:Imgสมบัติ ชินวงศ์

ทีมงานผลิตรายการ:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgวินัย วิริยะฐานะกุล, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgพนม เกลี้ยงกลม

พิธีกร:Imgลาภมณี รักแจ้ง

พิธีกรภาคสนาม:Imgรติกาล สุขใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: มูลสุกรในนาข้าว(การใช้ประโยชน์)
Description: การใช้ประโยชน์มูลสุกรเป็นปุ๋ยในนาข้าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในด้านการเกษตรสำหรับพืชเศรษฐกิจ โดยการนำน้ำมูลสุกรมาหมักตอซังข้าว และการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยให้ดินมีอินทรีย์วัตถุ และช่วยเพิ่มธาตุอาหารมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญช่วยเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาในเรื่องแมลงศัตรูพืช สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-0235 (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร.02-561-1474 ) Name{ วิทยากร: รศ.ดร.สมบัติ ชินวงศ์, สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; พิธีกร: ลาภมณี รักแจ้ง; พิธีกรภาคสนาม: รติกาล สุขใจ; ทีมงานผลิตรายการ: วนิดา รัตตมณี; วินัย วิริยะฐานะกุล; เบญจมาศ หลวงทรง; พนม เกลี้ยงกลม; }
Tags:
Category: Education

VideoID: zQv9XQpcC40
Updated: 2013-01-11T04:10:34.000Z
Duration: 1392 seconds


1234