Search Result of "มูลสัตว์"

About 104 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการบริหารจัดการ กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย มูลสัตว์ให้เป็นปุ๋ยชีวมวลและน้ำมันเชื้อเพลิง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Img

งานวิจัย

ศึกษาการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยร่วมกับการปรับเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิถีและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และระบประกอบ (2011)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวสุมนา คุ้มภัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, Imgนางสาวสุมนา คุ้มภัย

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Img
Img

งานวิจัย

สารก่อภูมิแพ้ในมูลสัตว์บางชนิด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางตุลารัฐ ทุมมากรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img
123456