Search Result of "มูลวัว"

About 44 results
Img
Img

งานวิจัย

การไพโรไลซิสร่วมชีวมวล และมูลวัวเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ และปุ๋ยคาร์บอน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิตปริญญาโท

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับสภาพเพื่อผลิตแก็สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนของขุยมะพร้าวร่วมกับมูลวัว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธัญวิทย์ พลายงาม, Imgนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการปรับสภาพวัชพืชน้ำต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของอัตราการใช้ปุ๋ยมูลวัวร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อสมบัติของดินและผลผลิตของผักคะน้าที่ปลูกในชุดดินบางเขน

ผู้เขียน:Imgสกล ศรีวัณโณ

ประธานกรรมการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของอาหารชนิดต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพและผลผลิตในรอบปีของปุ๋ยไส้เดือนดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.อมรศรี ขุนอินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การไพโรไลซิสร่วมชีวมวลและมูลวัวเพื่อผลิตน้ำมันชีวมวลและปุ๋ยคาร์บอน

ผู้เขียน:Imgณัฐ ชื่อลือชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การดูดซับทองแดงโดยกากยีสต์ที่ถูกตรึงในเม็ดโซเดียมอัลจิเนท

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช

หัวเรื่อง:ผลของอัตราการใช้ปุ๋ยมูลวัวร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารของผักคะน้าที่ปลูกในชุดดินบางเขต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์ และ ZSM-5 จากมูลวัว และพอลิไวนิลคลอไรด์

ผู้เขียน:Imgพิสิษฐ์ ตั้งใจรักษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่9

หัวเรื่อง:การใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยพืชสดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Co-pyrolysis of Biomass and Cattle Manure to Produce Upgraded Bio-oil

ผู้แต่ง:Imgนายณัฐ ชื่อลือชา, ImgDr.Apinya Duangchan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของอัตราการใช้ปุ๋ยมูลวัวร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารของผักคะน้าที่ปลูกในชุดดินบางเขต

123