Search Result of "มูลค่า"

About 1006 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทย (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Somporn Isvilanonda, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษามูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...