Search Result of "มิติใหม่การจัดการศึกษาอาชีพ"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:มิติใหม่การจัดการศึกษาอาชีพ

Img

Researcher

ดร. สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน การประเมินด้านอาชีวศึกษา, ศึกษาศาสตร์-เกษตร อาชีวศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาผู้ใหญ่ ฝึกอบรม การวิจัย, การอาชีวศึกษา, สถิติ

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนทางการศึกษาเกษตร , หลักสูตรและการประเมินโครงการ , การศึกษานอกระบบและการศึกษาผู้ใหญ่, ประเมินโครงการและวางแผนโครงการ ,ผู้นำ

Resume