Search Result of "มารุจ ลิมปะวัฒนะ"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มความคงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์น้ำมันปลาโดยการกักเก็บในไลโพโซม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

MICROSTRUCTURAL EXAMINATION OF ENCAPSULATED TUNA OILS

ผู้แต่ง:Imgดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, ImgDr.Wanwimol Klaypradit, Assistant Professor, ImgProf.Yao-Wen huang,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันในการเพิ่มความคงตัวให้กับแอสตาแซนธินธรรมชาติ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ

แหล่งทุน:บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย

Img

งานวิจัย

การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

Resume

Img
12