Search Result of "มายาคติ"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การศึกษามายาคติในการสื่อสาร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Sid Lowe

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

งานวิจัย

สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดี (2014)

ผลงาน:สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ

นักวิจัย: Imgดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ ความเป็นไทย ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัญวิทยาในวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์, วาทกรรมวิเคราะห์, ความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษามายาคติในการสื่อสาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความแปลกปลอมของความเป็นไทยใน องค์บาก และ ต้มยำกุ้ง

Img

ที่มา:การประชุมนานาชาติ International Marketing and Purchasing (IMP) Asia 2012 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -12 ธันวาคม 2555 ณ เมือง Goa ประเทศอินเดีย

หัวเรื่อง:การศึกษามายาคติในการสื่อสาร

Img

การประชุมวิชาการ

มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ปริจเฉทวิเคราะห์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สัญวิทยาและการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume