Search Result of "มานพ ผู้พัฒน์"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้วงศ์ยางในป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส

ผู้เขียน:Imgมานพ ผู้พัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธวัชชัย สันติสุข

กรรมการวิชารอง:Imgวีระชัย ณ นคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสำรวจพรรณพืชเบื้องต้นบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (2008)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
12