Search Result of "มาตรประมาณค่า"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรประมาณค่าคอนเนอร์กับนักเรียนอายุ 3-17 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgGumpanat BORIBOON

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

Resume