Search Result of "มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำ(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ1) สาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน (2013)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การสร้างทุนทางปัญญาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคาดหวังผลการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123