Search Result of "มาตรฐานการประเมิน"

About 28 results
Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและประยุกต์วิธีการมาตรฐานสำหรับประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ)

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

งานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น (2014)

ผลงาน:การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักวิจัย: Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานการประเมินความสามารถสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภฤกษ์ ทานาค, อาจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

Img

ที่มา:สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนา และประยุกต์วิธีการมาตรฐานสำหรับประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ)

หัวเรื่อง:การพัฒนาและประยุกต์วิธีการมาตรฐานสำหรับประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12