Search Result of "มาตรฐาน"

About 1836 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดราคาซื้อขายถั่วลิสงโดยใช้ความชื้นเป็นเกณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:กิจกรรมการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวและระหว่างการเก็บรักษาและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การจัดทำกลยุทธ์การเทียบเคียงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวและระหว่างการเก็บรักษาและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการผลิตนทพร้อมดื่มที่จำหน่ายตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในการนำหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตามมาตรฐานไปใช้อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงในระบบที่ควบคุมการเกิดอะฟลาท๊อกซิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสุขภนามัยพืช (ระยะที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาเกณฑ์คุณภาพสำหรับการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีและการทบทวนมาตรฐานมะม่วง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจข้อมูลบุคคลากร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...