Search Result of "มาตรฐาน"

About 1955 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การทดสอบคูลลิ่งทาวเวอร์หน้างานตามมาตรฐานCTI (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการมาตรฐานความวาวของมุก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษายาฟลูมิควิน การดูดซึม การตกค้างของยาและระยะปลอดภัยในกุ้งกุลาดำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:กิจกรรมบริหารและจัดการโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่มขนาดกลางและเล็กที่เข้าสู่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP สากล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค กลุ่มพืช (ธัญชาติ ถั่ว เมล็ดพืช และผลตภัณฑ์)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการการกำหนดค่าไนโตรเจนแฟคเตอร์ในผลิตภัณฑ์ปลานิลของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย และอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...