Search Result of "มาตรการลดปริมาณคดี"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญา, กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume