Search Result of "มาตรการป้องกันการทุจริต"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Supply Chain Management in Agribusiness , Management Information Systems

Resume