Search Result of "มาก"

About 1049 results
Img

การประชุมวิชาการ

คำที่แสดงความหมายว่า “มาก” ในภาษาไทย (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Methawee Yuttapongtada, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มันเลือด มันพื้นบ้าน...มากคุณประโยชน์ (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Rongrong Homhual,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บร็อกโคลี่ผักมหัศจรรย์ ที่มากด้วยคุณค่า (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramote Saridnirun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กรดเฟอรูลิก:สารธรรมชาติมากคุณค่าปลอดภัยสูง (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Vipaporn Na Thalang,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศาภายในสวนไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสิฐ กิจสมพร

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลักษณ์ เพียซ้าย, Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (จังหวัดเชียงใหม่) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสิฐ กิจสมพร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เนเปียร์:หญ้าที่เป็นมากกว่าพืชอาหารสัตว์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Naroon Waramit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปี 2559 (2017)

นักวิจัย:Imgดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีมาก (2006)

ผลงาน:การใช้สารกสัดจากเจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว

นักวิจัย: Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

Doner:-

12345678910...