Search Result of "มั่นคง"

About 701 results
Img

ที่มา:สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรมพัฒนาสัมคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคงสู่การพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เอกวัต วิถีประดิษฐ์1

Img

ที่มา:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับผลลัพธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการการพัฒนาศึกยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Img

ที่มา:สภาความมั่นคงแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิผลในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) กระทรวงกลาโหม

หัวเรื่อง:โครงการพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

Img

ที่มา:อนาคตชนบทไทย:ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพของเม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งโฟม-แมท

Img

ที่มา:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบงานของ กอ.รมน.ตามโครงสร้างใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สภาความมั่นคงแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และเผลแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานสภามั่นคงแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพและบทบาทการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมวิชาการ ปี 2554 อนาคตชนบทไทย:รากฐานที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (วันที่ 27-29 มกราคม 2554)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอนและฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิกอนที่ติดตั้งในประเทศไทยด้วการใช้โปรแกรมจำลอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ปี 2554 อนาคตชนบทไทย:รากฐานที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกโพลีซิลิกอนและฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิกอนที่ติดตั้งในประเทศไทยด้วยการใช้โปรแกรมจำลอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 1 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม. แม่โจ้

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอกคราบของกุ้งก้ามกรามที่อายุต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 1 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม. แม่โจ้

หัวเรื่อง:คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารในกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 1 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม. แม่โจ้

หัวเรื่อง:คุณลักษณะและประสิทธิภาพของเอนไซม์ย่อยอาหารในกุ้งกุลาดำ Penaeus momodon, กุ้งขาว Penaeus vannamei, และกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii

12345678910...