Search Result of "มันเทศ"

About 64 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำมันเทศแช่อิ่ม (1992)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมจิต นิยมไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

แหล่งทุน:International Potato Center

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาซุปกึ่งสำเร็จรูปทางโภชนาการจากฟลาวมันเทศสำหรับผู้สูงอายุ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ขบวนการผลิตเฟรนช์ฟรายด์จากมันเทศ (1992)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสันติ ทิพยางค์

แหล่งทุน:International Potato Center

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234