Search Result of "มันส้าปะหลัง"

About 57 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนาส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร. กุลฤดี แสงสีทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์, Imgดร. กุลฤดี แสงสีทอง, Imgผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการกระจายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Hemiptera: Aleyrodidae) บนใบมันสาปะหลังณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย จ. นครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ราคารับซื้อมันสาปะหลังสดและราคาขายมันสาปะหลังเส้น

Img

งานวิจัย

Emerging Pests and Diseases of Cassava in Southeast Asia : Seeking eco-efficient solutions to overcome a threat to livelihoods and industries (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:International Center for Tropical Agriculture (CIAT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนาส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

Img
123