Search Result of "มันสำปะหลัง (cassava)"

About 58 results
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

Img

ที่มา:สุดยอดมันสำปะหลัง

หัวเรื่อง:มันสำปะหลัง

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:พันธุ์มันสำปะหลัง

Img

Researcher

นาย สุทัศน์ แปลงกาย

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย วิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย สกล ฉายศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง, ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันและสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหลังหย่านม

ผู้เขียน:Imgนภาพร เผือกสี

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการร่วม:Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความแปรปรวนของปริมาณแป้งและองค์ประกอบของแป้งในเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgมาริสา ยูระสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, ImgOpas Boonseng

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลังพร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสและเซลลูเลสจากเชื้อผสม

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:กลไกใหม่ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตกตะกอนโลหะหนักด้วยสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgอิสราภรณ์ หริมพานิช

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการร่วม:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, ImgSudchai Kumnerdmanee

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาและพัฒนาการอบแห้งใบมันสำปะหลังด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่โดยใช้ก๊าซชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgวรางคณา รูปวิเชตร

ประธานกรรมการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลังเพื่อการบำบัดคุณภาพน้ำเสีย

ผู้เขียน:Imgฤทัยรัตน์ น้อยคนดี

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการร่วม:ImgSudchai Kumnerdmanee, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123