Search Result of "มันสำปะหลัง"

About 1903 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เอทานอลพลังงานทดแทนจากมันสำปะหลัง (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdpong Kheerajit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มันสำปะหลัง (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chareinsuk Rojanaridpiched, Professor, ImgDr.Vichan Vichukit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มันสำปะหลัง กับ "กระแส 30 ตัน" (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Piya Kittipadakul, Assistant Professor, ImgDr.Chareinsuk Rojanaridpiched, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สุดยอดมันสำปะหลัง

หัวเรื่อง:มันสำปะหลัง

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลการใช้น้ำมันและใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพและปริมาณโปรตีนในไข่ไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลการใช้กากมันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรระยะอุ้มท้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลการใช้กากมันสำปะหลังเป็นอาหารสมบูรณ์สำหรับโคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

12345678910...