Search Result of "มันฝรั่ง"

About 75 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Potato mop top virus ในหัวพันธุ์มันฝรั่ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึักษาระเบียบวิธีวินิจฉัยเชื้อ Potato Mop Top Virus และเชื้อไวรอยด์ในจีนัส Pospiviroid ที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งและเมล็ดมะเขือเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The 6th conference on Thailand - Taiwan Academic cooperation

หัวเรื่อง:แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทมวลของน้ำและน้ำมันระหว่างการทอดมันฝรั่งแช่แข็งด้วยไมโครเวฟ

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Potato mop top virus ในหัวพันธุ์มันฝรั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234