Search Result of "มัณฑณีย์ กฤษณธรณิศ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจส่งออกที่มีผลต่อการบริการด้านส่งออกของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม

ผู้เขียน:Imgมัณฑณีย์ กฤษณธรณิศ

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection