Search Result of "มัคคุเทศน์"

About 3 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน, ส่งเสริมการเกษตร

Resume