Search Result of "มะม่วงพันธุ์มหาชนก"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศต่อคุณภาพการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์มหาชนก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 (ได้รับงบสนับสนุนงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 15,000) และงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 2551 เสนอเมื่อวันที่ 26/5/2551 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของผลและผลการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของผลและผลการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนก : การทดสอบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาพืชและสาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบพันธุกรรมของมะม่วงมหาชนก และมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่สวนประพัฒน์ สิทธิสังข์

Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:งบประมาณด้านวิชาการสนับสนุนภารกิจศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย พิษณุ บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน, การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย สมนึก ทองบ่อ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาหลังการเก้บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย จรัล เห็นพิทักษ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาไม้ผล, พืชหัว, การขยายพันธ์พืช

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิตา บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sugar Metabolism (Physiology and Molecular), Plant stress physiology/ water stress, Natural Product/Phytochemistry

Resume

12