Search Result of "มะพร้าวอ่อนน้ำหอม"

About 26 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเรื่องการออกดอกและติดผลของมะพร้าวอ่อนน้ำหอม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแปรปรวนในสายพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหอม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแปรปรวนในสายพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาเรื่องการออกดอกและติดผลของมะพร้าวอ่อนน้ำหอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพภายในและความบริบูรณ์ของมะพร้าวอ่อนน้ำหอมอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพภายในและความบริบูรณ์ของมะพร้าวอ่อนน้ำหอมอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR

Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่องออกครบวงจร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารให้ความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารให้ความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายสมนึก ทองบ่อ, Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารในความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแปรปรวนในสายพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพภายในและความบริบูรณ์ของมะพร้าวอ่อนน้ำหอมอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR

Img

Researcher

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

12