Search Result of "มะพร้าวอ่อน"

About 124 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การเก็บรักษามะพร้าวอ่อน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พัฒนาการเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน (2006)

ผู้แต่ง:Imgปราโมทย์ กุศล, ImgDr.Bundit Jarimopas, Professor,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องเปิดมะพร้าวอ่อน (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่องออกครบวงจร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2010)

ผู้แต่ง:Imgณัฐพงศ์ รัตนเดช, ImgDr.Bundit Jarimopas, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
1234567