Search Result of "มหาสารคาม"

About 184 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กลอนลำรัฐธรรมนูญมหาสารคาม พ.ศ.2477 (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sarunyou Thepsongkraow, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Xenorhabdus spp. ต่อการควบคุมไรไข่ปลา

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:การาจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือตอนบน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ความสำคัญของหลักสูตรธุรกิจศึกษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของการลดช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต ผลผลิตซาก และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ

Img

ที่มา:(Poster Presentation) มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:Pathogenic effects of the entomopathogenic bacteria Photorhabdus and Xenorhabdus against mushroom mite

Img

ที่มา:ภาคโปสเตอร์) ในงานมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:Pathogenic effects of the entomopathogenic bacteria Photorhabdus and Xenorhabdus against mushroom mite

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคแหนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผงซิริซินจากน้ำต้มรังไหมด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและความต้องการได้รับการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสองแห่งในภูมิภาคตะวัน

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:สภาพการปฏิบัติการสอนและปัญหาของครูผู้สอนเนื้อหาทางธรณีวิทยา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ผลของความถี่ในการสอนกิจกรรมพลศึกษาที่มีต่อความสามารถทางกลไกของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ความรู้/ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนดาราศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับและการปลดปล่อยอาทราซีนของดินร่วนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์.

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:กรณีศึกษา : การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะและการปฎิบัติการสอนของครูชีววิทยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเนื้อหาสาระ การเลือกใช้สื่อและกิจกรรมการสอนพันธุศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

12345678910