Search Result of "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน"

About 216 results
Img

ที่มา:กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวเรื่อง:จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพื่อเป็นเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, อาจารย์, Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารฟอร์โบลเอสเทอร์ (phorbol esters)ในระหว่างการหมักปุ๋ยจากกากเมล็ดสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำและเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเชื่อและความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อบทบาทของอาจารย์ผู้สอน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMs. Rika INAGAKI

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...