Search Result of "มวลชีวภาพ (Biomass)"

About 13 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สัก ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgชนิตา ทองฝาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของกระถิน 5 พันธุ์/สายพันธุ์ในระยะปีแรกของการปลูกเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

ผู้เขียน:Imgอัษฎาภรณ์ กาญจนคูหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวเรื่อง:(ลบ)การประเมินมวลชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนองด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

หัวเรื่อง:การประเมินชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการสูญเสียมวลชีวภาพจากการเกิดไฟป่าในป่าผลัดใบ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล

ผู้เขียน:Imgยุทธนา แสงทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผันแปรลักษณะทางฟีโนโลยี และมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเลสีเขียว Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. macrophysa (Sonder Kutzing) Taylor ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและระยอง และการยับยั้งเชื

ผู้เขียน:Imgโศรดากรณ์ พิมลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ชลธิชา นุ่มหอม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์พอลิเมอร์ , เคมีอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย กำจัด รื่นเริงดี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การป่าไม้ในเมืองและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Urban Forestry, สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง & ภูมิอากาศจุลภาค, การจัดการลุ่มน้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, งานสำรวจนิเวศแนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก , วนวัฒนสถิติ , ปฐพีวิทยาป่าไม้ , การจัดการดินป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume