Search Result of "มวลกล้ามเนื้อ"

About 16 results
Img

งานวิจัย

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมที่มีต่อค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลนำเสนอดีเด่นระดับเหรียญทองแดง (2021)

ผลงาน:การกระตุ้นการสะสมสารเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ (20hydroxyecdysone) ในส่วนเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่ง

นักวิจัย: Imgนุชวรา กัลยาวินัย Imgฐิติวรดา โตแก้ว Imgปุณยนุช ต่วนวิวรรธน์ Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยบูรพา

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ (ด้านการนำไปใช้ประโยชน์) (2021)

ผลงาน:การอบแห้งลำต้นแข็งหน่อไม้ฝรั่งด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับเบดสั่นและการผลิตแคปซูลเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

นักวิจัย: Imgชุดาภรณ์ ทิพยเทอดธนา Imgณัฐธิดา เพ็ชรเม็ดใหญ่ Imgมูณี ชานิเวสสะพงศ์ Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 (ด้านการนำเสนอดีเด่น) (2021)

ผลงาน:การอบแห้งลำต้นแข็งหน่อไม้ฝรั่งด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับเบดสั่นและการผลิตแคปซูลเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

นักวิจัย: Imgชุดาภรณ์ ทิพยเทอดธนา Imgณัฐธิดา เพ็ชรเม็ดใหญ่ Imgมูณี ชานิเวสสะพงศ์ Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

Img

Researcher

นาย ฤกษ์ชัย แย้มวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, การออกกำลังกายผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:แบดมินตัน, การจัดการกีฬา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, โภชนาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume