Search Result of "มวยไทย"

About 42 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การกีฬาแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

พัฒนาการมวยไทยและมวยโบราณโคราช ลพบุรี ไชยา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Img

งานวิจัย

การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชนไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ผลการออกกำลังกายด้วยมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการฝึกการเต้นแอโรบิคแบบมวยไทยโบราณที่มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา, มวยไทย

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมพัฒนากีฬามวยไทยหญิงอาชีพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การกีฬาแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การสร้างหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวเรื่อง:พัฒนาการมวยไทยและมวยโบราณโคราช ลพบุรี ไชยา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

123