Search Result of "มวยไชยา"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกกษามหาวิทยาลัยเพศหญิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การทรงตัว ความอ่อนตัว ระยะเวลาการตอบสนอง และความแข็งแรงภายหลังการฝึกพื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume

Img

ที่มา:1st International Conference on Sports and Exercise Science

หัวเรื่อง:การออกกำลังกายพื้นฐานของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกในนักศึกามหาวิทยาลัยเพศหญิง