Search Result of "มวยปล้ำ"

About 13 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะกีฬามวยปล้ำ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา (2015)

หัวหน้าโครงการ:จีราวุธ วิเชียร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจีราวุธ วิเชียร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจสำหรับนักกีฬามวยปล้ำ

ผู้เขียน:Imgสุรเชษฐ ขวัญใน

ประธานกรรมการ:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

กรรมการร่วม:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การกีฬาแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬามวยปล้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physical Education/Physical Activity/Well-Being/Aging

Resume

Img

Researcher

ดร. บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินสมรรถภาพทางกายและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย, การจัดกิจกรรมทางกายและโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

ดร. อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, โภชนาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

ดร. พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology), การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment), วิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training), การประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal), การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume