Search Result of "มลพิษอากาศ"

About 22 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มลพิษอากาศกับมาตรการการจัดการคุณภาพอากาศ (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thitima Rungratanaubon, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศกับมาตรการการจัดการคุณภาพอากาศ

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ ๓

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณมลพิษอากาศในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5TM

ผู้เขียน:Imgพงษ์เทพ ผลประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgกิตติพจน์ เพิ่มพูล*

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3, 20-21 พ.ค. 2553, โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

Img
Img

ที่มา:การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

หัวเรื่อง:โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณและออกแบบระบบถุงกรอง ระบบดูดซับ และอุปกรณ์ช่วยระบายมลพิษอากาศจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณและออกแบบระบบถุงกรอง ระบบดูดซับและอุปกรณ์ช่วยระบายมลพิษจากอากาศจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่

ผู้เขียน:Imgศุภฤกษ์ นิ่มนวล

ประธานกรรมการ:Imgพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ

กรรมการร่วม:Imgดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ , การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมมลพิษอากาศ, การศึกษาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศ

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการกระจายของมลพิษอากาศในบรรยา และระบบการปฏิบัติการ และการพัฒนาโปรแกรม ISTST 3 บนระบบปฏิบัติการซินโดว์ (กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

ผู้เขียน:Imgจักรพันธ์ จักรบุตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง ศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษทางอากาศ , การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ, การสร้างแบบจำลองมลพิษอากาศ, การสำรวจข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาวเทียม , ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

Resume

Img

Researcher

ดร. ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมประปา วิศวกรรมน้ำเสีย วิศวกรรมการบำบัดมลพิษอากาศ), ระบบบริหารจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทางกายภาพและชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย สันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์( Geophysics ), นิวเคลียร์ฟิสิกส์( Nuclear Physics )

Resume

Img

Researcher

นาย เกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, มลพิษทางอากาศ, การวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์วัสดุ , ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม, ฟิสิกส์พลังงาน

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

12