Search Result of "มลธิรา สดชื่น"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์

ผู้เขียน:Imgมลธิรา สดชื่น

ประธานกรรมการ:Imgฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgTeerawet Titseesang

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม , มลพิษทางอากาศ

Resume