Search Result of "มนุษย์"

About 1158 results
Img
Img

ที่มา:กรมพัฒนาสัมคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:จากเนรเทศนางสีดาถึงปล่อยม้าอุปการ: ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างบทละครเรื่องรามเกียรติ์กับรามายณะ

Img

ที่มา:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพและบทบาทการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการการพัฒนาศึกยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Img

ที่มา:วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:The Zoo Story: นาฏกรรมวิพากษ์สังคมอเมริกันของเอดเวิร์ด แฟรงคลิน อัลบี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:จุดจบแห่งการเริ่มต้น: สภาวะความเป็นมนุษย์ใน Fin de Partie ของแซมวล เบกเกตต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:The Problems of Generic Classification of Shakespeare's Romance

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:วรรณศิลป์และนาฏศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต

Img

ที่มา:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับผลลัพธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารทรัพยากรมนุษย์

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:แม่นาก: จากตำนานพื้นบ้านสู่ "เดอะมิวสิคัล"

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:ทวิภพ (The Siam Renaissance) ในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยในทศวรรษ 2510: นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:ละครสมัยกลางหาใช่ละครนอกศตวรรษไม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:อินทรีแดง: นาฏกรรมของซูเปอร์ฮีโรพันธุ์ไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:ละครไทยในมุมมองนักวรรณคดี

12345678910...