Search Result of "มนุษยศาสตร์"

About 2817 results
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 2) (2019)

ผลงาน:“ชีวิตในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย

นักวิจัย: Imgนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์ Imgนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยพะเยา

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ (เงินรายได้โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ จำนวน 150,000 บาท และเงินสนับสนุนฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50,000.00 บาท)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันในวิชาการแปลภาษาเยอะมัน II

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:พจนานุกรมไทย-ไทย เก่าที่สุด: พจนานุกรมของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอช.แซนด์เลอร์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

หัวเรื่อง:บทวิจารณ์หนังสือ "วิถีแห่งดุลยภาพ"

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.(ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:แนวคิดทางเลือกเรื่องการหายใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.(ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:สภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสานมนุษยศาสตร์วิชาการ

หัวเรื่อง:ข้อคิดเกี่ยวกับหน่วยวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย

Img

ที่มา:วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สามารถเตรียมความพร้อมศักยภาพความเป็นครูธุรกิจเพื่อรับมือกับความผิดหวัง การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการสอนได้ดีกว่าหลักสูตร 4 ปี

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:Finding Subjects in Thai

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์คำว่า "ได้" ตามแนวไวยากรณ์ศัพทการก

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:พุทธภาวะในทัศนะเถรวาทและมหายาน

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:An Analysis of Errors in the Use of Verbs of Feeling: A Case Study of Thai College Students at Kasetsart University

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:An Analysis of Thai-English Translation of a Historical Movie:The Case Study of The Legend of Suriyothai

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:ระเบียบวาระทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:พลานุภาพแห่งเทพปกรณัม

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : มุมมองทางนิติศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาว์อารมณ์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขายบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมทุนมนุษย์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาคเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจรายสาขาในช่วงปี พ.ศ.2515-2549

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจภายในการจัดการความขัดแย้ง ธรรมาภิบาล และความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

12345678910...