Search Result of "มนันยา พลาอาด"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Population and habitat use of wild elephant in Khao Yai National Park, Thailand

ผู้แต่ง:Imgนางสาวมนันยา พลาอาด, ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. นุชรินทร์ ศงสะเสน, Imgนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

แหล่งทุน:องค์การ Earth watch และศูนย์วิทยาการขั้นสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
12