Search Result of "มนวิชญ์ วิจิตรรัตนะ"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงรูปแบบกระบวนการออกแบบเรือ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กระบวนการผลิต, การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมซ่อมบำรุง

Resume