Search Result of "มนทกานต์ สุขสมบูรณ์"

About 4 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

2 awards: (1) The best poster presentation สำหรับ ภาคโปสเตอร์ and (2) 2nd place winner in applied research สำหรับภาคบรรยาย (2013)

ผลงาน:การพัฒนาวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของซิลเวอร์ พอลิอะนิลีน และกราฟีนสำหรับใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

นักวิจัย: Imgมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ Imgกวิตา คงสุพรศักดิ์ Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาวิศวกร และสมาคมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

สารเก็บประจำไฟฟ้าเคมียิ่งยวดนาโนแมงกานีสออกไซด์บนวัสดุรองรับคาร์บอนนาโนโฟม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume