Search Result of "มด"

About 230 results
Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตวัตถุดิบที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวและโปรตีนที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย)จำกัด

หัวเรื่อง:พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ศรีราชาโมด้า จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทต์จากเปลือกไข่จระเข้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอัลบูมิน และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดน้ำใสจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

หัวเรื่อง:การทำนายระยะเวลาการเคลื่อนตัวของปริมาณการไหลสูงสุดในลุ่มน้ำตราด โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน-น้ำท่า

12345678910...