Search Result of "มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด"

About 25 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมชนิดใส

ผู้เขียน:Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, ImgJiang Ming Ai, ImgVipa Surojanamethakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Clarified banana juice was prepared by hydrolysis banana pulp of Kluai Hom Thong and Kluai Hom Grand Neine with commercial enzyme pectinase and amyloglucosidase to increase juice yield. The optimum concentration were 0.03% Pectinex Ultra SP-L or Rohapex TF with 0.02% amyloglucosidase. Juice yield reached about 80% (base on the pulp weight), when the banana puree was preheated to 90?C in steam blancher, followed by enzyme treatment at 45?C and maintained for 2 hours. The effectiveness of enzyme on juice yield was greatly depended on pre-heating the pulp and the stage of banana maturity. Two batches of large scale trials with Kluai Hom Thong were conducted by two different extraction techniqes. Juice yields obtained were 87.14% by filtering with basket centrifuge and 85.62% by manual hydraulic press. An organoleptic test from 45 panelists showed a good acceptability in clarity, flavour and taste of the banana drink with on significantly different (p>0.05) between 25% and 35% juice content at pH 4.2 and pH 4.6. Only mean score of color was significantly different (p<0.05).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 2, Apr 95 - Jun 95, Page 231 - 238 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย สุชาติ สงวนพันธุ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการย่อย การเสริมผลกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์โมน testosterone และ cortisol ของสุกร เพศผู้ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องดองมะม่วงโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก

ผู้เขียน:Imgแก้วกานต์ บุญยะเพ็ญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิชา หมั่นทำการ*, Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Utilization of Fish Flour in Canned Concentrated Seasoning Stock for Thai Foods Preparation)

ผู้เขียน:Imgเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, ImgMantana Ruamrux, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, Imgนางกาญจนารัตน์ ทวีสุข, Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Herring fish flour possessed high contents of protein, calcium and phosphorus at 64.70 g/100 g, 2,576 mg/100 g and 1,531 mg/100 g, respectively. Herring fish flour was used to replace fresh or dehydrated fish meat in developing five canned concentrated seasoning stocks for Thai food; Nam Ya Pla (fish curry sauce), Kaeng Som (spicy sour mixed vegetable), Kaeng Tai Pla (southern hot curry), Kaeng Kua Fag (red curry with wax gourd), and Kaeng Tae Po (red curry with swamp morning glory). Sensory test exhibited that a suitable amount of herring fish flour incorporated was 15% or 18% of curry paste, that accounted for 2.6-5.1% in the recipe. It was determined that 100 g canned stocks provided protein, calcium and phosphorus as 4.32 – 6.00 g, 126.5 – 136.4 mg and 83.9 – 108.6 mg, respectively. Calcium content of fish flour incorporated dishes was high, supplying 10-25% of the adult Recommended Daily Dietary Allowance in a 100 g portion.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 2, Apr 05 - Jun 05, Page 308 - 318 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาง สิริพร สธนเสาวภาคย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มสุกร

Resume

Img

Researcher

ดร. อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์และการผลิตสัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของอาหารFood microbiology, Genetics, Food safety

Resume

Img

Researcher

นาง อรทัย จินตสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตว์ปีก, สมุนไพร

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี วารัญญานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Preliminary Studies on Recycling Spent Brine in Green Mango Fermentation)

ผู้เขียน:Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, ImgYu Konglin, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนายวินัศ ภูมินาถ, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A preliminary study for alleviating pollution from mango processing brine was conducted by recycling spent brines. Spent brines were reclaimed by a sand filtration and an acitvated carbon system. The comparative physico-chemical characteristics of influent and effluent spent brines were investigated. It was found that the values of pH and acidity of effluent brine changed significantly while there was no change in NaCl content. The effluent brine became a visual clear corresponding to a settleable solid, and there were no substantial changes in the total solid without an objectionable odor. Mango brining experiment from defrozen, reclaimed brine and fresh brine were conducted. Pickled mango from reclaimed brine was as good as the pickled mango from fresh brine. The quality of reclaimed brine should be studied during extensive storage at room temperature. A comparison of 4 samples of sweet and sour pickled mango were done and evaluated by a preference test. The overall conclusion from the tasting panel on all samples of sweet and sour pickled mango was that there was not a significant difference in color, odor, flavor, texture or acceptability. Furthermore, the capacity of the reclamation system was also estimated. Results showed that a substantial changes in the chemical composition were significantly different for 15 liters of effluent brine, but for 12 liters of effluent brine, there was only some changes in total solid and dissolved solid. Therefore, further experiment should be performed to large - scale operations for potential recycling brine evaluation.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 3, Jul 02 - Sep 02, Page 253 - 260 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:กรรมวิธีการผลิตหัวปลีและไส้หยวกกล้วยบรรจุกระป๋อง

ผู้เขียน:Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, Imgนางกาญจนารัตน์ ทวีสุข, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, ImgNavanart Jatujiranont

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The optimum formula of canned banana flower and heart of pseusostem from Kluai Namwa variety were carried out. One kilogram of heart of pseusostem with good texture obtained from 17-18 cm diameter of psuedostem. Chemical composition analysis showed that contents of protein, fat and ash in banana flower were slightly higher than the heart of pseudostem. A rather high content of tannin (3.75%) in banana flower affected the reddish-brown color changes prior to canning, although soaking in some chemical agents could prevent enzyme browning reaction. Hence, banana flower was not adopted for canning. Pretreatment of heart of pseudostem to prevent enzyme browning reaction showed that it should be soaked in 0.3% CaCl2 solution for 10 min, then blanched in 0.3% citric acid solution for 3 min prior to canning. Optimum processing time for canned heart of pseudostem in 0.5% of brine in 300x407 can size was 20 min at 250?F with Fo value 11 min, for canned heart of pseudostem curry in 307x113 can size were 45 min at 250?F with Fo value 31 min. Organoleptic evaluation showed that the panelist slightly preferred the curry prepared by using canned heart of pseudostem in brine to canned heart of pseudostem curry at 7 and 6 of the acceptable score, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 1, Jan 95 - Mar 95, Page 55 - 63 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้

ผู้เขียน:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ประธานกรรมการ:Imgนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาง ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:HACCP, Food Safety, Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาง ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

นางสาว รัศมี ศุภศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การควบคุมคุณภาพอาหาร, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

Resume

12