Search Result of "มณฑป ไชยชิต"

About 230 results
Img

Researcher

ดร. มณฑป ไชยชิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารอุดมศึกษา, บริหารการศึกษา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล , การพัฒนาองค์การ, การพัฒนาภาวะผู้นำ, การพัฒนาจริยะธรรม

Resume

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgลำไพ เนื่องพลี

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ นิยบุตร

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครูต่อการให้บริการของบุคลากรฝ่ายธุรการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgCattleya MOBKRATOKE

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชาเอก:ImgVinich Getkham

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:ImgDusit KUMMONGKOL

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจีรศักดิ์ จันทร์จิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgมณฑป ไชยชิต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย สังข์งาม

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:Imgสนั่น ประจงจิตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgชณภา กลิ่นยี่สุ่น

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:ImgWisut Wichitputcharporn

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgชนานันท์ ศรีวรรธนะ

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgชนิสา รอดเย็น

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการร่วม:Imgมณฑป ไชยชิต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนริศรา ศรีสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgมณฑป ไชยชิต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสำราญ เพียรดี

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgนางพรรณี ชูทัย เจนจิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgศุภรา บัณฑุกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgอรอนงค์ เจริญยิ่ง

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมณฑป ไชยชิต

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวาสนา สกุลดี

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศศิธร สร้อยทอง

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:Imgอัจฉรา นิยมาภา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgอรุณ ปาลรังษี

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมณฑป ไชยชิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยการบริหารตนเองที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ผู้เขียน:Imgพรพิมล ศรีมณี

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการร่วม:Imgมณฑป ไชยชิต, Imgดร.วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...