Search Result of "มงคล แฝงสาเคน"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล

ผู้เขียน:Imgชัยวัฒน์ โคสุวรรณเวช

ประธานกรรมการ:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเพ็ญศรี อินทรชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้เขียน:Imgอัครเดช ปาปะเถ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชารอง:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและความต้องการใช้บริการสวนสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้เขียน:Imgกัลยาณี ชลมณี

ประธานกรรมการ:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:Imgจิตร ชื่นชมภู

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชารอง:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกแบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

ผู้เขียน:Imgมาโนช ลักษณะวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประดิษฐ์เครื่องส่งลูกตะกร้อ ในกีฬาเซปัคตะกร้อ

ผู้เขียน:Imgไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้เขียน:Imgพีรพงษ์ ทานา

ประธานกรรมการ:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเพ็ญศรี อินทรชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgวัลลภ ปัสมาลา

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนเทศบาลสังกัดเขตการศึกษา 10

ผู้เขียน:Imgสุรพล จิตต์น้อม

ประธานกรรมการ:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้เขียน:Imgณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์

ประธานกรรมการ:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดโครงการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:Imgวุฒิศักดิ์ นนทะแสน

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชารอง:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection