Search Result of "ภูเก็ต"

About 236 results
Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์ บริษัท ภูเก็ตเซาท์เทอร์น เซอร์วิส จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกลิ่นใบเตยและกลิ่นดอกไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

Img

ที่มา:บริษัท ภูเก็ตเซาท์เทอร์นเซอร์วิส จำกัด

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มกลิ่นดอกไม้และกลิ่นมินต์บรรจุขวด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฎภูเก็ต ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การย่อยสลายสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 โดยออกซิเดชั่นของเปอร์ซัลเฟต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 2 (2552)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมายในการจัดสรรครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การสร้างทุนทางปัญญาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Img
Img

งานวิจัย

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (textiles and clothing), เส้นใยสิ่งทอ (textile fibers), การตกแต่งและการย้อมสีสิ่งทอ (textile finishing and dyeing), พอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymers), ไคติน-ไคโตซาน (chitin and chitosan)

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ปริจเฉทวิเคราะห์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สัญวิทยาและการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ

Resume

Img
Img
12345678910...