Search Result of "ภูมิปัญญาชาวบ้าน"

About 37 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชนะเลิศ) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 4 Red

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชมเชย) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 2 Red

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชมเชย) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 3 White

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชมเชย) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 3 Red

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

งานวิจัย

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการแปรรูปของป่าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.นันทนา คชเสนีย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Super Cheng

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านและความเปราะบางของป่าชายเลนต่อกิจกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยคณะประมง

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านและความเปราะบางของป่าชายเลนต่อกิจกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการแปรรูปของป่าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดโคนในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานภูมิปัญญาสากลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานภูมิปัญญาสากลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย 2549

หัวเรื่อง:การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายและการเกิดของเห็ดโคนในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:The 8th Silpakorn Architectural Discourse 2009 Syposium "Old-New: Rethinking Architecture in Asia", Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:กะล่อมข้าว-ฉางข้าว-โรงสีชุมชน: กลไกแห่งความพอเพียง

Img

Researcher

ดร. พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

12