Search Result of "ภูมิปัญญา"

About 650 results
Img

งานวิจัย

โครงการภูมิปัญญาอาหารจากข้าว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

การประชุมวิชาการ

ผู้สูงอายุ : จากภูมิปัญญาอาชีพสู่ความภาคภูมิใจ (2018)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Ruck Chunhakan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบโฮมภูมิ

หัวเรื่อง:การก่อสร้างแบบดินอัด: ทางเลือกสำหรับสถาปัตยกรรมยั่งยืน

Img

ที่มา:งานเกษตรแฟร์ ภูมิปัญญาแห่งอีสาน ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การกำจัดซีโอดีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตขนมจีนด้วยระบบอีจีเอสบี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน"

หัวเรื่อง:สถานภาพของแหล่งน้ำหนองหารหลวงจังหวัดสกลนครกับแนวทางการขุดลอกตะกอนดิน

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชนะเลิศ) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 4 Red

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชมเชย) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 2 Red

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชมเชย) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 3 White

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห้งชาติ ครั้งที่ 7 (รางวัลชมเชย) ประเภทองุ่น (2005)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ Bin 3 Red

นักวิจัย: Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img
Img

ที่มา:สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคนิคการนำการควบแน่นของน้ำค้างมาใช้เป็นระบบน้ำของสวนหลังคา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2551 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย "ภูมิปัญญา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองและความพอเพียง"

หัวเรื่อง:Heat Effect of Planting Fences

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...