Search Result of "ภูมิทัศน์วัฒนธรรม"

About 70 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคัทลียา นพรัตนราภรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234