Search Result of "ภูมิคุ้มกัน"

About 808 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพจิตที่ดี (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Boontarika Narknisorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

หัวเรื่อง:งานวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรางค์ นฤนาท, Imgดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อของกุ้งขาว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยพัฒนาการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้ออาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยวิธีอิไลซ่า (ELISA) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี

แหล่งทุน:บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เข้าร่วมโครงการ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรด้วย วิธีอิไลซ่า (ELISA) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี

แหล่งทุน:บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
12345678910...