Search Result of "ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การจัดการ(ธุรกิจ), เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume

Img